Syndrom vyhoření ...

    ... je definován a prožíván jako stav tělesného, citového a duševního vyčerpání, způsobeného dlouhodobým pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné. Tato emocionální náročnost vzniká nejčastěji spojením velkého očekávání a s dlouhodobými situačními stresy. 

Křivohlavý, 1998

Co bychom měli o syndromu vyhoření vědět

 • Je tvořen řadou symptomů v oblasti psychické, fyzické a sociální - důraz je kladen více na psychické příznaky a způsoby chování než na tělesné příznaky.
 • Je uváděn nejčastěji v souvislosti s výkonem určitého povolání, zejména s profesemi obsahujícími jako podstatnou složku pracovní náplně̌ „práci s lidmi“.
 • Příznaky SV se vyskytují u jinak psychicky zcela zdravých lidí.
 • Důsledky vyhoření se dostavují postupně. Vyhoření je dynamický jev, který má svůj zdroj, průběh a vyvrcholení. Probíhá ve fázích – jejich počet se různí dle psychologických přístupů.
 • Ve své extrémní podobě SV představuje hraniční bod. Dostane-li se člověk  za něj, jeho schopnost zvládat požadavky, které na něj prostředí klade, je podstatně snížena.
 • Vyhoření může být mimořádně bolestivým a tíživým zážitkem. Ale pokud se s ním moudře zachází, dá se překonat. Lidé, kteří své vyhoření takto zvládli, pokračují obvykle dál  lepším a plnějším životem – bohatším, než byl ten, v němž své vyhoření prožili.      

Příčiny syndromu vyhoření - rizikové situace

 • výdej převažuje příjem
 • vysoké emoční nasazení (angažovanost)
 • nedostatek respektu, málo uznání a pochvaly
 • narušené mezilidské vztahy, dlouhotrvající konflikty
 • pocit bezmoci, nedostatečné nebo nejasné kompetence
 • dlouhodobé přetížení  a nedostatek odpočinku
 • opakovaný neúspěch či odmítnutí
 • vysoké požadavky na úkor bolestných ztrát
 • našponované termíny, důraz na přesnost a výkon
 • nedostatek příležitostí k rozvoji tvůrčích schopností
 • perfekcionalismus, vysoké nároky na sebe a svůj výkon
 • problém říci NE
 • dlouhodobý „boj s drakem“

Další rizikové skupiny a situace

 • Syndrom vyhoření se netýká pouze zaměstnaných lidí, ale může se objevit také ve vztazích nebo v osobním životě.
 • Příčinou SV může být nestandardní a dlouhodobě zátěžová situace  v rodině, např. péče o závislého člena rodiny (se zdravotním postižením, seniora, dlouhodobě či nevyléčitelně nemocného), drogová či jiná závislost v rodině, častá nemoc, nezaměstnanost člena rodiny, mateřství, rodičovství
 • Častou příčinou SV jsou extrémní situace, kdy dochází ke kombinaci více zátěžových faktorů.
 • Významným rizikem je neinformovanost o syndromu vyhoření  a možné prevenci.

Specifická rizika syndromu vyhoření u pečujících

 • současně péče o zbytek rodiny
 • zaměstnání
 • absence odborného vzdělání či vnější pomoci
 • minimální či negativní pozitivní zpětná vazba ze strany osoby, o kterou je pečováno
 • problémy s materiálním zajištěním, složitá finanční nebo bytová situace
 • další faktory

Psychické příznaky syndromu vyhoření

 • celkové vyčerpání v oblasti emocionální a kognitivní
 • převažující negativní naladění (deprese, frustrace, pocit smutku aj.)
 • nepříjemný pocit ze snížené kvality práce
 • pocit vlastní bezcennosti
 • silný prožitek pocitu nedocenění, sebelítost
 • pocity negativismu a lhostejnosti vůči blízkým osobám
 • omezování/snižování činnosti, příklon ke stereotypu a rutině
 • únik do fantazie
 • problémy se soustředěním a zapamatováním

Tělesné příznaky syndromu vyhoření

 • rychlá unavitelnost
 • nespecifikovatelné bolesti různého druhu
 • vegetativní obtíže, poruchy spánku, vysoký krevní tlak apod.
 • riziko vzniku závislosti
 • celková apatie, únava a ochablost

Příznaky v rovině mezilidských vztahů

 • snížená schopnost nebo potřeba žít s druhými lidmi
 • nechuť ke všemu, co souvisí s výkonem zaměstnání (péčí o blízkou osobu)
 • nízká schopnost vcítit se do prožitků a pocitů druhých
 • konflikty na pracovišti, popř. konflikty v oblasti soukromí

Kdy se vyhoření začíná objevovat

 • Když se snažíme dělat stále více a přitom máme stále méně radosti z práce (péče).
 • Když nám jdou druzí stále více na nervy.
 • Když nám dělá potíže odlišovat osobnost lidí od jejich činnosti.
 • Když jsme sáhli ke „své droze“, abychom situaci přežili.
 • Když jsme znehybněli (ztratili sílu) ve chvíli, kdy jsme měli něco udělat.
 • Když se cítíme jako řidič autobusu, který vozí děti do školy a říká: „ mám rád svůj autobus a cestu, po které jezdím, ale nesnáším všechny děti ve svém autobuse“.

Diagnostika

 • V pomáhající profesi nebo v při péči o blízkého člověka bychom měli mít zpětnou vazbu - naslouchat lidem ve svém okolí (přátelům, příbuzným, kolegům, popř. odborníkům). 
 • V určité fázi je pravděpodobné, že náš náhled na sebe sama bude zkreslený (můžeme nevidět svůj problém, nepřesně vyhodnotit autotest syndromu vyhoření apod.).
 • Pozorujeme-li u sebe symptomy, je to vždy varovné znamení, které je dobré nepodceňovat.

Jak syndromu vyhoření předcházet

 • Nepodceňujte příznaky a průvodní jevy vyhoření. Informujte se o rizicích.
 • Naslouchejte svému tělu i psychice a včas „zatáhněte za brzdu“.
 • Nesnažte se všechny problémy vyřešit sami. Zrevidujte, jaké zdroje pomoci máte k dispozici.
 • Myslete na duševní hygienu. Pečujte o své soukromí, osobní život, tělesnou kondici,…, pěstujte koníčky a zájmy, dopřejte si dostatek odpočinku.
 • Nebojte se sami sebe ptát, zda jste nejen na správném, ale i na svém místě.

Vyhořelí ve vašem okolí - několik rad, jak můžete pomoci

 • Dávejte najevo, že si druhého ceníte
 • Nezlehčujte problém
 • Citlivě projevujte zájem
 • Nevyčítejte, neprohlubujte pocit viny
 • Nedávejte žádnou odpovědnost
 • Nesnažte se “řešit“ problém
 • Vyhýbejte se složitým rozebíráním problémů nebo příčin
 • Nepoučujte, nekažte
 • Pomozte postiženému přijít na jiné myšlenky
 • Napište dopis, pohlednici, mail,…
 • Nedomnívejte se, že na vás všechno záleží

Když to s vyhořením již hoří?

Nebojte se přiznat si problém a obrátit se na odborníky.
Můžete přitom využít našich služeb:

Nabízíme vám také další další užitečné odkazy.

Literatura - pokud chcete vědět víc:

 • KŘIVOHLAVÝ, J.. Hořet, ale nevyhořet. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012 
 • KALLWASS, A.. Syndrom vyhoření v práci a v osobním životě. Praha: Portál, 2007
 • STOCK, CH.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 2011
 • MAROON, I.: Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků. Praha: Portál, 2012
 • HONZÁK, R.: Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad, 2013
 • GRUN, A.: Pracovat i žít. Napětí mezi profesním a osobním životem. Karmelitánské.nakl., 2006
 • SCHMIDBAUER, W.: Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000
 • KOPŘIVA, K.. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006
 • GRUHL, M, KORBACHER, H: Psychická odolnost v každodenním životě, Praha: Portál, 2013
 • NZARE AGA, I.: Nenechte sebou manipulovat. Praha: Portál, 1999
 • SCOTT, G: Průvodce náročnými pracovními vztahy, Praha: Portál, 2012
 • MORSCHITZKY, H., Sator, S.: Když duše mluví řečí těla, Praha: Portál, 2010