Regionální projekty Totum z. s.

 

Město NymburkProjekty podpořené Městem Nymburk

  1. POMÁHÁME PEČUJÍCÍM PEČOVAT  (1. 4. - 30. 6. 2012)
  2. POMÁHÁME PEČUJÍCÍM PEČOVAT LÉPE (1. 7. - 31. 12. 2012)

Cíl projektu:

Cílem obou návazných projektů byla psychosociální podpora osob pečujících o seniory a osoby se zdravotním postižením vyžadující péči druhé osoby – zvýšení informovanosti, posílení odborných kompetencí a prevence vzniku či zmírnění důsledků syndromu vyhoření u pečujících osob.

VÍCE O PROJEKTU >>

Více o projektu:

Totum o. s. otevřelo poradnu pro rodiny či jednotlivce pečující o své blízké (rodiče, prarodiče, děti či partnery) žijící v Nymburce a okolí, která byla zájemcům k dispozici od června 2012 pravidelně  1x týdně v pronajatých prostorách Kulturního vzdělávacího a volnočasového centra. Poradna nabízela pečujícím rodinám pomoc při zvládání zátěže vyplývající  z péče o blízkou osobu – zvláště pomoc při orientaci v nové životní situaci či naopak v situaci, kdy pečujícím dochází síla. Nabídka zahrnovala sociálně právní poradenství, pro osoby v krizi rovněž zprostředkování návazného psychologického nebo pastoračního poradenství. Na podzim 2012 byla služba rozšířena o nabídku svépomocné  skupiny pro pečující rodiny. Od 15. října 2012 byl zahájen provoz internetové poradny pro pečující dostupné z webových stránek organizace.

V rámci projektu Totum o. s. rovněž spolupracovalo s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. při realizaci kurzů „Podpora pečujících rodin“, kdy poradci Totum o. s. zajišťovali přípravu a vedení vzdělávacího bloku na téma prevence syndromu vyhoření. V uvedeném období proběhly 2 běhy kurzu (17. 10. a 12. 12. 2012).

Po skončení projektu Totum o. s. nabízí obyvatelům Nymburka a okolí služby on-line poradny a je otevřeno k další případné spolupráci – důkazem toho je např. třetí běh kurzu ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. v červenci 2013.

<< MÉNĚ O PROJEKTU

 

 Nadace Auxilia

Projekt podpořený nadací Auxilia

  • INFORMOVÁNÍ LAICKÝCH PEČOVATELŮ V MALÝCH SÍDLECH A ODLEHLÝCH REGIONECH ČR O INTERNETOVÉ PORADNĚ PRO PEČUJÍCÍ (1. 11. 2013 - 30. 4. 2014)

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo umožnit těm, kdo pečují o své blízké doma, zlepšit přístup k informacím nezbytným pro kvalitní domácí péči. Za tímto účelem byla vytvořena kampaň v rámci prostoru Facebooku a Google a osloveno 100 praktických lékařů.

 

 

Zapojení v projektech jiných subjektů

Evropská rozvojová agenturaSpolupráce s ERA s.r.o.

  1. SOUDOBÉ TRENDY A SOCIÁLNÍ INOVACE
    V OBLASTI DLOUHODOBÉ A PŘÍMÉ PÉČE (02. 2012 – 09.2014)

Projekt realizovaný Evropskou rozvojovou agenturou, s.r.o., spolufinancovaný z prostředků ESF a z rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ reagoval na současný celoevropský trend, kdy dochází k nárůstu počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči a osob, které se postupně dožívají nadprůměrného věku. Výstupem projektu je metodická příručka, která reflektuje české a zahraniční zkušenosti v dané oblasti. Prostřednictvím příručky se sociální pracovníci mohou seznámit s praktickými postřehy představitelů britské komunitní služby McSence, polského Institute for Human Resources Development, bulharské organizace National Patient´s Organization a zástupců českých partnerů projektu. V rámci projektu přednesla koordinátorka poradny Totum o. s. příspěvek na semináři „Prevence syndromu vyhoření u dlouhodobé a přímé péče v ČR a v Evropě“.

Více o výstupech projektu na stránkách Evrospké rozvojové agentury.

  1. PROJEKT ELMI (1. 3. 2014 - 28. 2. 2016)

Projekt “Integrace pečujících osob na trh práce skrze rozvoj klíčových kompetencí” (zkráceně ELMI) se zaměřuje na podporu rodinných pečujících, kteří pečují o své blízké (především o osoby trpící stařeckou demencí, alzheimerovou nebo parkinsonovou chorobou a starší osoby, které se z jakéhokoli jiného důvodu nedokáží o sebe postarat bez pomoci další osoby). Cílem projektu je vytvořit pro pečující osoby vzdělávací kurz, který by jim pomohl zvládat jejich roli. Projekt navazuje na úspěšný kurz pro laické pečující, který je nabízen v Itálii. V České republice byla uvedena pouze jeho část - z celkem 18 lekcí, které se vyučují v Itálii, byly vybrány 2 lekce, které byly přeloženy a zpracovány do výukových videí. Totum o. s. se v rámci projektu podílelo na zajištění pilotního testování, při kterém 10 pečujících absolvuje tyto dvě lekce a zhodnotí jejich přínos.

Projekt s mezinárodní účastí (7 partnerů z 5 evropských zemí: Rumunsko, Itálie, Rakousko, Polsko a Česká republika) je financován z programu Leonardo Da Vinci.

 

Fond dalšího vzděláváníZapojení do projektu FDV

  • PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ (1. 2. 2014 – 30. 7. 2015)

Projekt realizovaný Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace MPSV je svým charakterem převážně analytický. Cílem je zpracovat komplexní analýzy a studie mapující situaci neformálních pečovatelů v ČR. Z těchto závěrů pak navrhnout systémové úpravy v přístupu k pečujícím osobám a připravit změny legislativy, které povedou ke zlepšení kvality jejich života a usnadní jim návrat na trh práce. Výstupy poslouží také vedení resortu MPSV jako podklad pro zdůvodnění potřebnosti se touto skupinou osob systematicky zabývat. Projekt se zamýšlí také nad potřebou celospolečenské osvěty, která by zajistila zvýšení statusu této „profese“. Totum o. s. se zapojilo do projektu jako účastník fokusní skupiny expertů a také jako podporovatel dotazníkového šetření v cílové skupině projektu realizovaného agenturou STEMMARK.

Projekt byl spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci opatření OP LZZ.

Výstupy z projektu najdete stránkách MPSV ČR.